Извештај рада тима за самовредновање

Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Школска 2022/2023.година
Чланови Тима
• Драгана Мајсторовић
• Срђан Кузмановић
• Ана Пајевић
• Биљана Благојевић
• Ђорђе Благојевић
• Никола Андрић
• Марија Крсмановић
Координатор Тима Драгана Мајсторовић
На основу предлога и дискусије чланова Тима на првом одржаном састанку једногласно је донета одлука да се током школске 
2022/2023. године вреднују следећи показатељи:
✓ 3.2.4. ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу
✓ 3.2.6. школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит
✓ 3.2.7. резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у индивидуализацији подршке у учењу
Самовредновање показатеља реализовано је у периоду од октобра до августа месеца школске 2022/23. године кроз увид у школску 
документацију, непосредни увид у рад школе и анкетирање ученика, родитеља и наставника. Ученици, наставници и родитељи
упитнике су попуњавали електронским путем.
Самовредновање је реализовано кроз следеће фазе: узорковање, израда и задавање упитника наставницима, ученицима и 
родитељима; статистистичка обрада и графички приказ података; анализа квантитативних резултата добијених обрадом података –
уочавање јаких и слабих страна, израда извештаја.
 
Преузмите:
Scroll to Top