Home »

 
 

Pravilnici

 

Letopis škole

Medicinska škola Čačak je  od šk. 2018/2019.  godine počela da vodi Letopis. Uređuje ga prof. istorije Đorđe Jeremić.

Letopis Medicinske škole šk. 2018/2019.

 

Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj 2017

Finansijski izveštaj 2018

 

Važno

Na osnovu Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i predloga dokumenta o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u srednjoj školi ŠU Čačak, na Nastavničkom veću 31.8.2017. dat je predlog Dokumenta o vrednovanju stalnog stručnog usavršavanja u Medicinskoj školi za školsku 2017/2018. god. Potrebno je da isti dokumenat pročitate, prokomentarišete, date predlog njegove izmene ili dopune na Stručnom veću za oblast predmeta. Zahvaljujemo na saradnji.

Nastavni planovi i programi

01 Nastavni plan FARM

01 Nastavni plan LT

01 Nastavni plan MS

02 Obavezni opsteobrazovni FARM

02 Obavezni opsteobrazovni LT

02 Obavezni opsteobrazovni MS

03 Izborni FARM

03 Izborni LT

03 Izborni MS

Novi nastavni planovi stručnih predmeta  Napomena* Zbog veličine dokumenta neophodno ga je download-ovati na računar pre pregledanja

Dopunjena lista udžbenika koji se koriste u Medicinskoj školi u školskoj 2016/2017. god.

Kriterijumi ocenjivanja po predmetima

Kriterijume ocenjivanja možemo definisati kao merila kroz koja su operacionalizovana očekivanja u vezi sa predmetom procenjivanja: očekivano i/ili realizovano postignuće, ili drugi aspekti aktivnosti i napredovanja učenika.

Funkcija kriterijuma ocenjivanja za učenika:

 • čine postupak ocenjivanja vidljivim za učenike
 • pokazuju šta će se ocenjivati (struktura zahteva) i šta je ocenjivano (struktura aktivnosti uzetih u obzir pri ocenjivanju)
 • pružaju povratnu informaciju o nivou ostvarenog u okviru svakog kriterijuma
 • treba da motivišu učenika na dalje učenje (porukom da se njegov trud detaljno i precizno razmatra i porukom da se u složenom školskom učenju uvažavaju različiti aspekti napredovanja)
 • osposobljavaju učenika za upravljanje sopstvenim učenjem
 • osposobljavaju učenika za samoocenjivanje

Funkcije kriterijuma ocenjivanja za nastavnika:

 • Unose izvesnu preciznost u način ocenjivanja, smanjuju greške u ocenjivanju
 • Pomažu da nastavnik bude dosledan u postavljanju zahteva i poštovanju istih pri ocenjivanju.
 • Doprinose razumevanju učenika i nastavnika u nastavi.
 • Doprinose deljenju odgovornosti za učenje i ocenjivanjae između nastavnika i učenika.
 • Pružaju nastavniku povratnu informaciju o sopstvenom i učeničkom radu.

SVEOBUHVATNOST   JEDNOSTAVNOST   PRECIZNOST   RAZUMLJIVOST

prof. Nataša Pantović

Engleski jezik

Latinski jezik

Fizičko vaspitanje

Matematika 2. razred GAS i MSV

Matematika 2. razred MST, LT i FT

Matematika 4. razred MST, LT i FT

Računarstvo i informatika za smerove ginekološko akušerska sestra i medicinska – sestra vaspitač

Računarstvo i informatika za smerove MST, LT, FT

Biologija

Anatomija i fiziologija za smerove ginekološko akušerska sestra i medicinska – sestra vaspitač

Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem

Mikrobiologija sa epidemiologijom

Patologija

Farmakologija

Psihologija

Zdravstvena psihologija

Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci; Organizacija farmaceutske delatnosti

Farmakognozija sa fitoterapijom

Bromatologija za smer laboratorijski tehničar

Bromatologija sa dijetetikom za smer farmaceutski tehničar

Zdravstvena nega teorija II ginekološko – akušerska sestra

Zdravstvena nega vežbe II ginekološko – akušerska sestra

Zdravstvena nega u internoj medicini III

Zdravstvena nega III

Akušerstvo sa negom vežbe

Odobreni udžbenici po školskim godinama

Lista odobrenih udžbenika po školskim godinama Ministarstva prosvete

Školska dokumentacija predlog obrazaca i forme

Kako bi zajednički lakše kreirali dokument na osnovu propisanih standarda kvaliteta rada vaspitno – obrazovnih ustanova, na ovom linku možete preuzeti

Orjentaciona struktura godišnjeg plana rada za srednje stručne škole

Podsećanja radi posetite stranicu o predlogu evidencionih listova – stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje – Zelena učionica

Primere obrazaca za pisanje školske dokumentacije naćićete i na linku, kao i na sajtu Školske uprave Čačak na linku sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima.

Popunjene obrasce pošaljite na mejl medicinska.cacak@gmail.com

Hvala na saradnji.